Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HỎA TỐC) tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016
 
Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 69/UBND-TH V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 

 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An triển khai công tác
  
Lập danh sách lãnh đạo, cán bộ trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016), gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/01/2016 để tổng hợp, theo dõi.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo tình hình trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng) trong ngày 14/02/2016 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ; đối với các vấn đề đột xuất, phát sinh, yêu cầu kịp thời báo cáo trong ngày.
 
Nội dung báo cáo tập trung một số vấn đề sau: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; tình hình biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩn; hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội, việc thông tin, tuyên truyền trong dịp Tết; công tác thực hành tiết kiệm; tình hình sản xuất kinh doanh.
 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo theo đường Công văn hỏa tốc (hoặc qua số fax: 02313.876.356 và gửi kèm văn bản điện tử qua địa chỉ email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn).
 
Minh Tiến