Thứ hai 15/8/2022
in trang
Thông báo KL của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015
 
Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 01/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các ngành và các chủ đầu tư về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015.
                                                             
Ngày 06/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đến ngày 31/12/2015, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành và các chủ đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
   
1. Nhìn chung công tác xây dựng cơ bản năm 2015 được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, các sở, ngành tỉnh thường xuyên kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, đã đạt được nhiều kết quả nhất định, các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng (Trong năm 2015 toàn tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 296 dự án, trong đó có 234 dự án thuộc chương trình nông thôn mới)đã bước đầu phát huy được hiệu quả đầu tư. Kết quả thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 đã có tiến bộ, chất lượng giải ngân đạt khá, giải ngân khối lượng hoàn thành chiếm tỷ lệ cao so khối lượng giải ngân.
  
Bên cạnh đó còn một số chủ đầu tư vẫn chưa quyết liệt trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn được giao còn chậm.
  
2. Để khắc phục những hạn chế, đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
   
- Các chủ đầu tư, (Ban QLDA) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2015 gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán trước ngày 31/01/2016 phấn đấu giải ngân đạt giá trị cao nhất kế hoạch vốn được giao.
  
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát toàn bộ các nguồn vốn, thông báo cụ thể thời gian thanh toán vốn của từng dự án đến các chủ đầu tư. Một số dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch, bị kết dư, Trung ương thu hồi vốn, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian giải ngân, đảm bảo nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai thực hiện.
  
- Hết ngày 31/01/2016, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư rà soát từng dự án, từng nguồn vốn cụ thể, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất biện pháp xử lý đối với những chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2015. Xử lý nghiêm, chấm dứt hợp đồng, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các nhà thầu năng lực yếu kém, chậm tiến độ, cố tình chây ỳ thời gian đợi điều chỉnh chế độ chính sách...
 
- Đối với nguồn vốn Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính rà soát, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối giải pháp thực hiện.
  
- Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kiên quyết thu hồi các khoản tạm ứng đã quá thời gian quy định, đặc biệt là các khoản tạm ứng từ năm 2014 trở về trước, nhưng không có khối lượng thanh toán.
 
3. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các chủ đầu tư sau chưa chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.
  
 
Huy Dương