Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 13h30’ (Thứ Hai) - ngày 11/01/2016 (GM 05)
 
Cập nhật, 13:20’ ngày 08/01/2016
Ngày 07/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 05/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm toán dự án hỗ trợ ngân sách cho Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT III.
         
Thành phần:
  
Đoàn Kiểm toán;
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
    
Thời gian: 13h30’ (thứ 2) – ngày 11/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Minh Tiến