Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 08h00’ (Thứ Tư) - ngày 06/01/2016 (GM 04)
 
Cập nhật, 11h10’ ngày 05/01/2016
 
Ngày 05/01/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 04/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Dự họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2015.
         
Thành phần:
  
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Các chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (mời lãnh đạo, Trưởng Ban QLDA); UBND các huyện, thành phố (mời Chủ tịch UBND, Trưởng Ban QLDA).
    
Thời gian: 08h00’ (thứ 4) – ngày 06/01/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B.
 
Giao Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu họp và báo cáo.
 
Minh Tiến