Thứ hai 15/8/2022
in trang
Chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn giám sát của Thường vụ Quốc hội
 
Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1979 /UBND-VX, chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn giám sát của Thường vụ Quốc hội.
 
Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan: Nghiên cứu Kế hoạch, nội dung và đề cương báo cáo giám sát chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu; hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 20/01/2016.
  
Văn phòng UBND tỉnh chủ động nắm bắt Kế hoạch giám sát tại tỉnh của Đoàn giám sát; chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp, làm việc.
 
Thu Hoài