Thứ hai 23/5/2022
in trang
Khối tham mưu, tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
 
 Chiều 24/12, khối tham mưu, tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.
  
Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Hiệng- Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi Thi đua của 9 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp.
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từng đơn vị trong khối đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác với mức phấn đấu cao, đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, của ngành. Một số đơn vị trong khối đã có những đổi mới tạo hiệu quả trong công tác chuyên môn, tham mưu như Văn phòng UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, …
  
Năm 2016, phấn đấu 100% đơn vị trong khối hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao và chương trình công tác của cơ quan; 100% Chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, đơn vị;...
   
Thảo luận, tham gia ý kiến tại hội nghị  đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi Thi đua của 9 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp đã hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và Dự thảo Quy chế thi đua Khối.
  
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hồ Thị Hiệng- Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu để tham gia bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của Khối bằng văn bản để Trưởng Khối tổng hợp, hoàn thiện. Đồng thời cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công kế hoạch, nhiệm vụ đề ra năm 2015.
  
Kết luận hội nghị đồng chí Lê Thanh Hải – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị Khối trưởng thống nhất: sau khi các đơn vị  tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến tham gia bằng văn bản sẽ tổng hợp, sửa đổi để Báo cáo tổng kết và Quy chế hoạt động của Khối đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao quyền trưởng khối thi đua năm 2016 cho Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh

 
Thu Hoài