Thứ hai 23/5/2022
in trang
Tổ chức học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
 
Ngày 23/12, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80- KH/ĐU, Tổ chức học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
   
Mục đích giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động (CCVC LĐ) nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó vận dụng vào thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.
  
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI): Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.
    
 Việc tổ chức học tập, quán triệt, cho cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ trong cơ quan, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe với thảo luận, tự tìm hiểu là chính; việc quán triệt chủ trương, kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ.
   
 Trong quá trình tổ chức quán triệt phải gợi ý và định hướng những nội dung và vấn đề cần thảo luận theo các kết luận của Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và tiến hành đồng thời với việc đánh giá hiệu quả các mặt có liên quan tại đơn vị.
  
Thời gian quán triệt là 14 giờ 00 ngày 25/12/2015.
 
Thu Hoài