Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức bầu cử QH khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp
 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016

Đó là phát biểu của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
  
Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
HĐND tỉnh thống nhất nhận định: tỉnh Lai Châu đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2015 với nhiều kết quả nổi bật: hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 18,2 triệu đồng, tăng tăng 1,52 triệu đồng so với năm 2014; thu ngân sách vượt dự toán so với Nghị quyết HĐND tỉnh và Trung ương giao, năm 2015 ước đạt 1000 tỷ đồng, vượt 500 tỷ đồng so với kế hoạch; chỉ số giá tiêu dùng thấp nhất trong những năm gần đây; tổng huy động vốn các ngân hàng tăng, nợ xấu 1,03% tổng dư nợ và nằm trong tỷ lệ cho phép; hoàn thành di chuyển toàn bộ số hộ tái định cư thủy điện Huổi Quảng, thủy điện Lai Châu…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh ta vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: một số chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế chưa đáp ứng nhu cầu; việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đạt kế hoạch đề ra; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn xảy ra; công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã của tỉnh ta với các xã lân cận thuộc tỉnh Điện Biên, Lào Cai chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm…
  
Về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015: trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 4 năm và ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 cho thấy, trong số 17 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, có 11/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch, trong đó 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch vào năm 2014; Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao hơn so với bình quân cả nước; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2015 tăng 1,85 lần so với năm 2010. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và cải thiện rõ rệt nhất là hạ tầng giao thông; Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống Nhân dân được cải thiện; Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, quan hệ đối ngoại mở rộng.
 
Song trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều khó khăn, hạn chế: 6/17 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, song chưa đạt chỉ tiêu đề ra; quy mô nền kinh tế rất nhỏ (năm 2015, GRDP bằng 44,5 % so với bình quân vùng); tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người rất thấp (bằng 40% so với bình quân cả nước, bằng 80% so với bình quân vùng); Thu ngân sách trên địa bàn có tốc độ tăng nhanh nhưng quy mô nhỏ, chỉ đáp ứng được 6% tổng chi ngân sách; Ngành công nghiệp chưa có sản phẩm chủ lực. Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt thấp; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ sở vật chất ngành y tế còn hạn chế, tỷ lệ xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã còn thấp; Giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, nguy cơ tái nghèo lớn (tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh dự kiến còn 20,48%, cao thứ 3 trong vùng (trước Điện Biên, Sơn La) và đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố cả nước...
 
Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những yếu kém, hạn chế nêu trên và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.
 
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế; Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo đúng quy định phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; ổn định đời sống đồng bào tái định cư. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.
  
Kính thưa các vị đại biểu!
  
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 12 Nghị quyết, trong đó việc ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2016 – 2020 với 09 chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng thực hiện của địa phương, đồng thời xác định 3 chương trình trọng điểm cần triển khai thực hiện, đó là: Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình này sẽ tạo thế và lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
 
Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2015 theo hướng bổ sung thêm nhân viên y tế thôn, bản làm nhiệm vụ cô đỡ thôn, bản là cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố, được hưởng phụ cấp hàng tháng và một số chế độ, chính sách khác. Việc ban hành nghị quyết này sẽ góp phần động viên các cô đỡ thôn, bản hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 12 và việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11. HĐND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của UBND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm trong việc nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kiến nghị cử tri và thực hiện lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp trước. Nhiều kiến nghị đã được giải quyết thỏa đáng, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Một số nội dung trả lời kiến nghị chưa rõ, chưa đúng nội dung cử tri phản ánh, Chủ tọa phiên họp đã đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trực tiếp giải trình, làm rõ thêm tạo nên không khí đối thoại sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát việc giải quyết. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xem xét giải quyết giải quyết dứt điểm các kiến nghị trên và báo cáo HĐND theo quy định.
 
Với tinh thần sáng suốt, công tâm, khách quan, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu 02 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016. HĐND tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biểu và sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
HĐND tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của UBND tỉnh; tinh thần tận tụy, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.
 
Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
 
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười hai đến toàn thể cử tri trong tỉnh và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến kỳ họp cũng như các vấn đề khác để chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thực hiện giám sát việc giải quyết theo quy định.
  
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; cảm ơn các vị khách quý đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND; cảm ơn sự hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
 
HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đã đạt được và tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.
  
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng gặp mặt đại biểu HĐND tỉnh trao đổi thông tin bên lề kỳ họp
 
Thu Hoài