Thứ hai 23/5/2022
in trang
Rà soát các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020
 

 
Ảnh minh hoạ 
  
Ngày 25/11/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1783 /UBND-TN thực hiện các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác rà soát các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.
 
Theo đó:
     
1. Các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè, Sìn Hồ tổ chức rà soát tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn theo nội dung Công văn số 5050/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 20 tháng 11 năm 2015 (sao gửi kèm theo), văn bản rà soát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2015 để tổng hợp.
 
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổng hợp kết quả rà soát của các sở, các huyện; hoàn thiện văn bản rà soát tình hình thực hiện các dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.
 
Huy Dương