Thứ hai 15/8/2022
in trang
Báo cáo thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù xây dựng nông thôn mới
 

  

      
Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1746 /UBND-NLN, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù xây dựng nông thôn mới.
 
Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung Công văn số 9932/BKHĐT-KTNN ngày 10/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (gửi kèm), nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại Công văn trên.
  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
 
Thu Hoài