Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh: Định hướng nội dung, phổ biến, giáo dục pháp luật
 
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị một số nội dung sau:
        
Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung các Nghị quyết, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp, như: Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030; Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 về quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 về quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh...) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
 
Triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Kếhoạch số 2978/KH-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tiếp tục tuyên truyền, phổbiến các nội dung pháp luật tới công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, xử phạt vi phạm hành chính, nhất là về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 những tháng cuối năm 2021.
 
 
BBT