Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
 
Ngày 6/9, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/VPUBND-HC về việc ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công văn số 2525/UBND-VX ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai cho công chức, viên chức, người lao động ký bản cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 và gửi về Phòng Hành chính–Tổ chức trước ngày 10/9/2021.
 
 
BBT