Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh: Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
 
Ngày 25/8, Văn phòng UBND ban hành Quyết định số 560/QĐ-VPUBND về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
Theo đó, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021, gồm các thành viên sau: Đồng chí Phạm Thị Nam Hồng, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC –Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm, Phục vụ hành chính công –Tổ phó; đồng chí Hà Thị Ngọc Liên, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Thành viên; đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên Phòng Hành chính –Tổ chức, Thành viên.
 
Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, trung tâm theo nội dung trong Kế hoạch số 181/KH-VPUBND ngày 24/3/2021của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi hoàn thành các nội dung kiểm tra tại các đơn vị, Tổ kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, đồng thời tham mưu trình lãnh đạo Văn phòng Thông báo kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Thời gian kiểm tra 10/9/2021.
 
 
BBT