Thứ tư 5/10/2022
in trang
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025
 


 

Đảng ủy văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 195-KH/ĐU ngày 11/8/2021 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Kế hoạch tập trung vào một số nội dung: Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên và tổ chức đoàn thể đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp ủy và toàn thể đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, luôn đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở vị trí quan trọng hàng đầu, kiên quyết chống việc xem nhẹ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp ủy, Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của đảng bộ, chi bộ; trực tiếp quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy chi bộ tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, khắc phục việc ngại học tập lý luận chính trị. Hàng năm, cấp ủy tạo điều kiện, khuyến khích, cử cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Tổ chức đoàn thể có kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường đối thoại, chất vấn trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể, nắm bắt, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cán bô, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng việc tuyên truyền, triển khai, tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết của Đảng, kịp thời biểu dương tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; phê bình những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không nghiêm túc, lười học chỉ thị, nghị quyết.

Cần thực hiện, duy trì tốt chế độ sinh hoạt của chi bộ, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền để khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt trong quá trình phổ biến cần chắt lọc những vấn đề mang tính thời sự, cập nhật. Cấp ủy, nhất là Bí thư chi bộ cần quan tâm đến việc nâng cao, tự bồi dưỡng trình độ để có phương pháp truyền tải một cách tốt nhất, dễ hiểu nhất.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng chuyên đề, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, thông tin đúng đủ, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ. Coi trọng, làm tốt công tác hướng dẫn, định hướng tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, quê hương, ý chí tự lực, tự cường dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do các cấp, ngành tổ chức, phát động qua đó góp phần động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần.

Kịp thời cập nhật thông tin tình hình thời sự, các chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật mới của Nhà nước, những sự kiện chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế cùng với định hướng tuyên truyền của Đảng cấp trên để tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên.

Coi trọng công tác sơ, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực, chủ động tự học tập, nghiên cứu lý luận và bám sát thực tiễn để nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu, linh hoạt vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng, khẳng định những việc đã thực hiện được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ, đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm.

Hàng năm, cấp ủy chi bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu, của đảng viên. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

 
Thu Hoài BT