Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 11, Khai mạc 07h30’ (thứ Năm) - Ngày 12/11/2015 (GM 106)
 
Cập nhật, 09h:30’ ngày 10/11/2015
Ngày 10/11/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 106/GM-UBND mời họp.
 
Nội dung:
 
Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2015 để thảo luận các nội dung sau:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
  
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016.
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2016.
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lai Châu.
 
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.
 
2. Sở Tài chính
 
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2016.
 
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 
4. Văn phòng UBND tỉnh
 
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2015; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016.
 
(Đề nghị các đại biểu tải tài liệu họp tại địa chỉ http://vpubnd.laichau. gov.vn mục tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia).
          
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
  
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban QLDA di dân – tái định cư tỉnh, Ban QLXD các công trình tỉnh, Ban QL Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đài PT-TH tỉnh. (Yêu cầu không cử cấp phó dự họp thay).
 
UBND các huyện, thành phố: Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban QLDA.
 
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
 
Đề nghị các đại biểu xác nhận thành phần dự họp về Văn phòng UBND tỉnh trước 16h00' ngày 11/11/2015 qua số điện thoại: 02313.876.460
  
Thời gian: 02 ngày, khai mạc hồi 07h30' ngày 12/11/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Minh Tiến