Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc với đoàn doanh nghiệp khảo sát đầu tư vào tỉnh.
 
Ngày 06/11/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1688/KH-UBND làm việc với đoàn doanh nghiệp khảo sát đầu tư vào tỉnh:
 
1. Ngày 08/11/2015:
 
- Chiều 14h00’ đi đón đoàn tại Sa Pa – Lào Cai.
 
- Thành phần: Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
 
2. Ngày 09/11/2015:
 
- Sáng: Từ 08h00’ – 11h00’: Tham gia cùng Đoàn khảo sát tại khu vực huyện Tam Đường (tập trung tại trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường).
 
Thành phần: Thường trực UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan của huyện Tam Đường; đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
 
- Chiều: Tham gia cùng Đoàn khảo sát tại khu vực vùng thấp huyện Sìn Hồ.
 
Thành phần: Thường trực UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn có liên quan của huyện Sìn Hồ; đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
 
(UBND huyện Sìn Hồ chủ động bố trí thành phần của huyện tham gia cùng Đoàn; tập trung tại khu vực nhà khách Hưng Phú lúc 14h00’)
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
Giao UBND huyện Tam Đường và Sìn Hồ bố trí địa điểm để đưa Đoàn khảo sát; UBND huyện Tam Đường bố trí mời Đoàn dự bữa trưa ngày 09/11/2015 tại huyện.
 
Văn phòng UBND tỉnh bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn trong thời gian lưu tại thành phố Lai Châu.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời!
 
Minh Tiến