Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chuẩn bị tài liệu làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ Sơn La
 
Ngày 06/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1685 /UBND-TH, chuẩn bị tài liệu làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ Sơn La.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên Môi trường, Ban QL xây dựng các công trình của tỉnh chuẩn bị các tài liệu làm việc với đoàn công tác theo yêu cầu của Tỉnh uỷ tại Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 04/11/2015.
  
(Yêu cầu các sở, ngành liên quan gửi báo cáo, tài liệu thuộc lĩnh vực phụ trách về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/11/2015).
   
Dự thảo báo cáo tham luận yêu cầu hoàn chỉnh gửi UBND tỉnh trước ngày 25/9/2015. Gửi kèm file vào địa chỉ Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn.
 
Thu Hoài