Thứ hai 23/5/2022
in trang
Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 

Bỏ phiếu tại Đại hội
 
Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020(ngày 14/10) bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT.  
 
I- BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
  
1. Đồng chí Đỗ Ngọc An
26. Đồng chí Vũ Văn Lương
 
2. Đồng chí Lê Văn Bảy
27. Đồng chí Giàng Páo Mỷ
 
3. Đồng chí Tống Thanh Bình
28Đồng chí Sần Thị Mý
 
4. Đồng chí Nguyễn Trọng Cường
  
29. Đồng chí Khoàng Thị Nga
5. Đồng chí Lò Văn Cương
30. Đồng chí Phạm Quang Ngân
  
6. Đồng chí Trần Hữu Chí
31. Đồng chí Hoàng Ngọc
  
7. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín
32. Đồng chí Tẩn Vản Pao
   
8. Đồng chí Trần Xuân Chiến
33. Đồng chí Trương Quang Phiệt
  
8. Đồng chí Chu Lê Chinh
34. Đồng chí Phạm Ngọc Phương
    
10. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử
    
35. Đồng chí Lê Trọng Quảng
11. Đồng chí Lê Đức Dục
  
36. Đồng chí Bùi Quang Sắc
12. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng
  
37. Đồng chí Chu Văn Thành
13. Đồng chí Nguyễn Văn Đối
 
38. Đồng chí Lê Văn Thăng
14. Đồng chí Tống Thanh Hải
39. Đồng chí Vương Văn Thắng
  
15. Đồng chí Nông Văn Hải
40. Đồng chí Bùi Từ Thiện
 
16. Đồng chí Đỗ Văn Hán
41. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện
  
17. Đồng chí Vũ Văn Hoàn
42. Đồng chí Võ Thị Thiệp
 
18. Đồng chí Sùng A Hồ
43. Đồng chí Giàng A Tính
  
19. Đồng chí Nguyễn Quang Huy
 
44. Đồng chí Vũ Văn Trào
20. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh
45. Đồng chí Hoàng Thọ Trung
  
21. Đồng chí Lý Anh Hừ
46. Đồng chí Mùa A Trừ
 
22. Đồng chí Đoàn Đức Long
47. Đồng chí Hà Văn Um
 
23. Đồng chí Nguyễn Thị Lụa
48. Đồng chí Triệu Thị Vân
 
24. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân
49. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh
 
25. Đồng chí Lê Văn Lương
50. Đồng chí Trần Đức Vương
  
   
II- BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
  
1. Đồng chí Đỗ Ngọc An
9. Đồng chí Lê Văn Lương
 
2. Đồng chí Lê Văn Bảy
10. Đồng chí Giàng Páo Mỷ
 
3. Đồng chí Nguyễn Trọng Cường
11. Đồng chí Phạm Quang Ngân
  
4. Đồng chí Chu Lê Chinh
12. Đồng chí Tẩn Vản Pao
 
5. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử
13. Đồng chí Giàng A Tính
 
6. Đồng chí Tống Thanh Hải
14. Đồng chí Vương Văn Thắng
 
7. Đồng chí Vũ Văn Hoàn
15. Đồng chí Bùi Từ Thiện
 
8. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh
16. Đồng chí Trần Đức Vương
  
  
III- BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY
 
1. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử
 Bí Thư Tỉnh ủy
 
2. Đồng chí Giàng Páo Mỷ 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy
  
3. Đồng chí Đỗ Ngọc An
 Phó Bí thư Tỉnh ủy
  
4. Đồng chí Vũ Văn Hoàn
 Phó Bí thư Tỉnh ủy
    
IV- ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
  
- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy:
 
Đồng chí  Lê Văn Lương 
  
- Ủy viên UBKT Tỉnh ủy
    
1. Đồng chí Hoàng Hữu An
6. Đồng chí Lê Văn Lương
 
2. Đồng chí Trang Đức Bình
7. Đồng chí Đặng Đình Mạnh
 
3. Đồng chí Lò Văn Cương
8. Đồng chí Lò Văn Nhung
 
4. Đồng chí Trần Quốc Khanh
9. Đồng chí Nguyễn Anh Thái
 
5. Đồng chí Mùa Thị Lan
10. Đồng chí Võ Thị Thiệp
  

Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu bầu ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư và Chủ nhiệm và các ủy viên UBKT Tỉnh ủy tại Phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh
 
Thu Hoài