Thứ hai 15/8/2022
in trang
Những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2015
 
Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 53 /TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2015
                                               
Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2015. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở báo cáo các nội dung trình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2015 và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
  
I. Các báo cáo, tờ trình trình tại phiên họp
 
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo 3 tháng cuối năm 2015.
 
UBND tỉnh thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm mặc dù gặp một số khó khăn, thách thức song các ngành, các cấp đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật như: Sản xuất lương thực được mùa, trồng mới cây chè, cao su, trồng rừng phòng hộ vượt chỉ tiêu kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác di dân TĐC các dự án thủy điện được tập trung chỉ đạo, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác cải cách hành chính có bước được cải thiện. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư được tỉnh quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đảm bảo chất lượng và tiến độ.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cập nhật các số liệu, bổ sung nhận định đánh giá vào nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh ban hành.
 
2. Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2014.
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính trình. Giao Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh ban hành, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ XII.
 
3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chia tách, thành lập bản thuộc một số xã trên địa bàn tỉnh.
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề nghị giải thể, chia tách thành lập các bản, khu phố thuộc các xã, thị trấn của huyện Mường Tè. Riêng việc thành lập bản Mò Su, giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Mường Tè kiểm tra hiện trạng, tình hình thực tế cụm dân cư Mò Su.
 
Yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9 để ban hành trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ XII.
 
4. Các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp (hoặc bằng văn bản) vào     Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015 gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành.
  
II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm 2015
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; Chương trình hành động của UBND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
(1). Chỉ đạo rà soát, đánh giá tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết HĐND tỉnh, Chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 của UBND tỉnh; đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt với tinh thần phấn đấu cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.
 
(2). Tập trung đảm bảo công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
 
Tăng cường lực lượng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện ảnh hưởng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành công Đại hội.
 
(3). Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 và Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ; xây dựng chương trình công tác năm 2016 để chủ động triển khai thực hiện.
 
(4). Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng NTM; chăm lo ổn định sản xuất và đời sống cho vùng tái định cư các dự án thủy điện.
 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016 theo đúng lịch thời vụ, nhất là khâu chuẩn bị giống, đất. Sớm tạm giao Kế hoạch trồng chè, trồng rừng năm 2016 để các địa phương chủ động chuẩn bị giống, đất cho kịp thời vụ. Tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chủ động dự trữ thức ăn và phòng chống rét cho trâu, bò trong mùa Đông; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổ chức Hội nghị về công tác trồng rừng để bàn các giải pháp tăng nhanh tỷ lệ độ che phủ rừng và phát triển kinh tế rừng trong những năm tới.
 
Tổ chức chỉ đạo, tổng kết đánh giá và công nhận các xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2015 tại huyện Tam Đường để rút kinh nghiệm trong những năm tới. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đặc biệt là 03 xã điểm khó hoàn thành 19 tiêu chí NTM theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
Tập trung thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và chăm lo ổn định đời sống, sản xuất cho người dân tái định cư các thủy điện: chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dở dang, kết thúc việc thi công và hoàn thành quyết toán toàn bộ các dự án thành phần, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Thủy điện Sơn La trong năm 2015. Hoàn chỉnh việc rà soát Quy hoạch tổng thể di dân TĐC thủy điện Lai Châu, thống nhất với Tập đoàn EVN và hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ đời sống và sản xuất sau tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
 
Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung chương trình để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các địa phương khác trong cả nước; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu với cả nước; phát triển các dịnh vụ, sản phẩm du lịch có lợi thế của tỉnh.
 
(5). Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt 03 đột phá chiến lược:
 
Các cấp, các ngành cần tập trung cao độ việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư cần tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nghiệm thu, thanh toán đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; đồng thời tập trung thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành không để tình trạng chậm quyết toán kéo dài. Tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn cho các dự án đầu tư công trung hạn và các dự án khởi công mới trong năm 2016, tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình.
 
Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 588/UBND-TH ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh; tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2015. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.
 
Tập trung triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó tập trung vào thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Xây dựng hoàn thiệnĐề án cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020.
 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; hoàn thành kỳ thi tuyển công chức trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, công bằng, minh bạch.
 
(6). Thực hiện tốt công tác chăm lo, cải thiện đời sống Nhân dân, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo bền vững.
 
Tập trung chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; điều tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Quyết định số 756/QĐ-LĐTBXH ngày 3/6/2015 của Bộ Lao động – TBXH; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề; thực hiện tốt công tác cai nghiện. Tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá 5 năm Tập đoàn EVN và VNPT hỗ trợ cho các huyện 30ª của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thực hiện tốt kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các địa phương huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt là học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nhất là trong mùa Đông; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
 
Thu Hoài