Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến với Chính phủ ngày 27/8/2015
 
Tài liệu phục vụ hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
   
Tải về:
 
 
 
Đề nghị các đại biểu in tài liệu để dự họp và thường xuyên truy cập tại đây để cập nhật thêm tài liệu mới.
 
Minh Tiến