Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 81/GM-UBND, khai mạc 14h00’ (Thứ Năm) - ngày 27/8/2015
 
Cập nhật, 17:30’, 25/8/2015
Ngày 25/8/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 81/GM-UBND mời dự Hội nghị trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
         
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lai Châu (Tải Danh sách)
 
Đại diện lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế; Hội Doanh nghiệp trẻ; Trưởng, phó các phòng chuyên môn liên quan thuộc các Sở: Ngoại vụ, Công thương;
 
Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 14h00’ (thứ Năm) – ngày 27/8/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo phòng họp, đăng tải tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Tài liệu Hội nghị được đăng tải tại: Mục Tài liệu hội nghị - Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.(vpubnd.laichau.gov.vn).
   
 
Minh Tiến