Thứ hai 15/8/2022
in trang
(THAY GIẤY MỜI) KH tổ chức HN đánh giá tình hình trồng chè, trồng rừng thay thế năm 2016
 
Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trồng chè, trồng rừng thay thế năm 2015 đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2016. Ngày 19/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1220/KH-UBND tổ chức Hội nghị trong 02 ngày, ngày 25-26/8.
    
1. Ngày 25/8/2015:
 
08h00’: Các đại biểu có mặt tại trụ sở UBND huyện Tân Uyên để tham gia kiểm tra thực địa tình hình thực hiện trồng chè và trồng rừng thay thế năm 2015 trên địa bàn huyện Tân Uyên (địa điểm cụ thể do Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện Tân Uyên thống nhất lựa chọn).
 
Thành phần:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan của các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
 
Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện Tân Uyên.
 
Các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh Tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ/Hạt Kiểm lâm thành phố.
 
Các Công ty chè: Công ty CPĐTPT chè Tam Đường; Công ty CP trà Than Uyên, Công ty TNHH chè Hồng Đức.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trang Thông tin điện tử VPUBND tỉnh.
  
2. Ngày 26/8/2015:
 
* Sáng: Họp đánh giá tình hình trồng rừng thay thế năm 2015 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
 
Thời gian: Khai mạc 08h00’
 
Địa điểm: Tại Hội trường huyện Tân Uyên.
 
Thành phần: Như thành phần tham gia đánh giá thực địa ngày 25/8/2015 (trừ các Công ty chè).
 
* Chiều: Họp đánh giá tình hình trồng chè năm 2015 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
  
Thời gian: Khai mạc 14h00’
 
Địa điểm: Tại Hội trường huyện Tân Uyên.
 
Thành phần:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan của các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
 
Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện Tân Uyên.
 
Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu.
 
Các Công ty chè: Công ty CPĐTPT chè Tam Đường; Công ty CP trà Than Uyên, Công ty TNHH chè Hồng Đức.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trang Thông tin điện tử VPUBND tỉnh.
  
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện trồng chè năm 2015, kế hoạch trồng chè năm 2016 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện trồng rừng thay thế năm 2015, kế hoạch thực hiện năm 2016; chủ trì phối hợp với UBND huyện Tân Uyên chuẩn bị địa điểm kiểm tra thực địa, địa điểm tổ chức Hội nghị, lễ tân, khánh tiết và công tác hậu cần phục vụ Hội nghị.
 
Giao UBND huyện Tân Uyên bố trí địa điểm tổ chức Hội nghị, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị theo kế hoạch.
      
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến