Thứ hai 23/5/2022
in trang
Công tác Khen thưởng: Tránh chạy theo thành tích
 
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 59 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nêu rõ, cần quan tâm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...;
Tạo sự chuyển biến trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, chào mừng Đại hội XII của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước.
 
Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục để giới thiệu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua.  
 
Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện, giải quyết dứt điểm khen thưởng kháng chiến Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.
 
Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt các vấn đề vướng mắc phát sinh, ý kiến phản ánh của dư luận, nghiên cứu tiếp thu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế thi đua, khen thưởng.
 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo không khí thi đua sôi nổi, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. 
 
Hùng Cường