Thứ hai 23/5/2022
in trang
Hội nghị giao ban báo chí Quý II/2015
 
Sáng nay(08/7), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao Hội nghị ban báo chí Quý II/2015. Đồng chí Trần Đức Vương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Luân-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Trần Đức Vương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.
 
Trong quý II năm 2015, các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các bản tin, ấn phẩm đã thực hiện tương đối nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí và những quy định của pháp luật có liên quan. Tuyên tuyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền phản ánh kết quả nổi bật của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính thời sự, thông tin toàn diện, trung thực đúng định hướng.
  
 Đồng chí Trần Đức Vương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí và Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các bản tin, ấn phẩm trong Quý III/2015 tiếp tục tuyên truyền đậm nét những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp; việc triển khai quán triệt học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển kinh tế. Nhất là tuyên truyền công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, cây trồng vật nuôi; ccoong tác di dân, tiến độ thi công cở sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư thủy điện trên địa bàn tỉnh;... 
 
Thu Hoài