Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2015 (lần 2)
 
Ngày 23/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo 36/TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2015.
 
Ngày 22 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2015 (lần 2). Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu mời có mặt: Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo các nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
I. Các báo cáo, tờ trình trình tại phiên họp
 
1. Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.
 
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cập nhật số liệu, bổ sung nhận định đánh giá vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, hoàn chỉnh báo cáo trước ngày 26/6/205, trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11.
 
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2015.
 
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình. Giao 2 Sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh báo cáo trước ngày 26/6/205, trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11.
 
3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác, trong Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.
 
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính trình. Giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng và các ngành chức năng hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trước ngày 29/6/2015, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
4. UBND tỉnh gửi tới đại biểu Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015. Đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp (hoặc bằng văn bản) gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/6/2015. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành.
 
II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2015
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 sau khi có ý kiến thẩm định của các Bộ ngành Trung ương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, quy hoạch các ngành, lĩnh vực theo chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh.
 
2. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng Nông thôn mới.
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các huyện, thành phố:
 
- Tập trung thu hoạch diện tích cây trồng vụ Đông Xuân và các cây trồng vụ Xuân Hè; có phương án trồng bù lại diện tích cây lương thực bị thiệt hại do hạn gây ra; hoàn thành gieo cấy vụ Mùa và chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016.
 
- Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng, chè, cao su năm 2015. Chú ý nâng cao chất lượng giống chè, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu chè.
 
- Thực hiện kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và hoạt động buôn bán, vận chuyển giống động, thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 
- Chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2015.
 
- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 10/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Gắn nông thôn mới với xây dựng mô hình ’’nhà 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng), bản 3 sạch (nước sạch, vệ sinh môi trường sạch, đường làng ngõ xóm sạch sẽ)’’.
 
3. Công tác quản lý, thu chi ngân sách
 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan:
 
- Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 588/UBND-TH ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh. Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2015 đạt cao hơn năm 2014
 
- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2015.
 
- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.
 
4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.
 
4.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan:
 
- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015.
 
- Đôn đốc các huyện, ngành, các chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 
- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015 và các nguồn vốn chuyển nguồn năm 2014 đảm bảo thời hạn quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán vốn, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.
 
- Tham mưu UBND tỉnh các nội dung tại Hội nghị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. (Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2015).
 
4.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:
 
Đôn đốc các chủ đầu tư tăng cường các biện pháp thu hồi vốn vay, ứng, nợ đọng từ các năm trước. Đẩy mạnh công tác thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành. Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh các khoản vay, nợ, ứng ngân sách và dự kiến nguồn, kế hoạch trả nợ, ứng.
 
4.3. Giao Sở Xây dựng và các sở chuyên ngành:
 
- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn; phân công cán bộ chuyên môn thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ dự án, kiểm tra, nghiệm thu công trình, đảm bảo đúng thời gian quy định.
 
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng công trình trong đô thị; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về quy hoạch cho tổ chức và công dân có nhu cầu. Chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
4.4. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.
 
5. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
 
- Tập trung thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lai Châu năm 2015.
 
- Đẩy mạnh kiểm tra và xử lý dứt điểm những vi phạm trong việc khai thác khoáng sản trái phép, khai thác tài nguyên trên các triền sông, suối để không làm ảnh hưởng đến việc thoát lũ, xói lở bờ sông, suối trong mùa mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
 
6. Công tác quản lý thị trường, dự trữ hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp.
 
Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng:
 
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chủ động tổ chức triển khai Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015. Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”.
 
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu; quản lý thị trường, giá cả, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại làm tốt công tác dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân, nhất là các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ.
 
7. Về lĩnh vực Y tế - giáo dục – Văn hóa - An sinh xã hội.
 
7.1. Giao Sở Y tế:
 
- Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra, chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm theo Kế hoạch số 543/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona theo chỉ đạo tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UNBD tỉnh.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
 
- Tập trung triển khai các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư; Hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện nguồn vốn TPCP đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện.
 
7.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:
 
- Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015: quan tâm tới các thí sinh dự thi tại điểm thi tỉnh Phú Thọ, chú trọng công tác chuẩn bị các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2015–2016, có giải pháp cụ thể để huy động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.
 
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
 
7.3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
 
7.4. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc và các sở ngành liên quan:
 
- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hộinhất là khu vực tái định cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
 
- Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
- Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
 
8. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính.
Giao Sở Nội vụ:
 
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm tổ chức thi tuyển công chức trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, công bằng, minh bạch.
 
- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đặc biệt là các sinh viên được tỉnh cử tuyển đi học các trường đại học, cao đẳng để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh.
 
- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV.
 
- Tham mưu UBND tỉnh sơ kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
 
9. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội.
 
9.1. Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:
 
- Tăng cường nắm chắc cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII.
 
- Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy... Thực hiện kiên quyết các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
 
9.2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố:
 
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 711/UBND-NC ngày 04/6/2015.
 
9.3. Sở Giao thông Vận tải
 
- Tổ chức tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về kiểm định phương tiện, cấp giấy phép lái xe, tốc độ, ý thức chấp hành quy định giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông năm 2015.
 
9.4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:
 
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.
 
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện tổ chức vận động, di chuyển dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, vùng gần khe suối (đặc biệt là trên địa bàn các huyện Tam Đường, Mường Tè, Phong Thổ).
 
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp và tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo chính xác, kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do diễn biến bất thường của thời tiết gây ra.
 
Thu Hoài