Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chuẩn bị Kiểm tra thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giá giám định tư pháp"
 
Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 885/UBND-NC V/v chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra - Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".
  
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-KTGĐTP-TCCS, ngày 15/6/2015 của Đoàn kiểm tra thứ tư – BCĐ thực hiện Đề án về kiểm tra việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” năm 2015 (gửi kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.
 
1. Giao Công an tỉnh, Sở Y tế:
 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chuẩn bị báo cáo theo các nội dung yêu cầu tại Mục II của Kế hoạch số 151/KH-KTGĐTP-TCCS; gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 25/6/2015.
 
2. Giao Sở Tư pháp:
 
Tổng hợp, xây dựng Báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án 258, Chỉ thị 1958 và Luật Giám định tư pháp theo hướng dẫn của Đoàn kiểm tra; trình UBND tỉnh trước ngày 27/6/2015 để xem xét, báo cáo Đoàn Kiểm tra.
 
Xây dựng Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra; trình UBND tỉnh trước ngày 06/7/2015 để xem xét, ban hành.
 
Minh Tiến