Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tăng cường huy động học sinh ra lớp, duy trì sỹ số, tăng tỷ lệ chuyên cần
 
Ngày 05/6/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 785 /UBND-VX, tăng cường huy động học sinh ra lớp, duy trì sỹ số, tăng tỷ lệ chuyên cần.
 
Theo đó, yêu cầu trong năm học 2015-2016 Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo trước nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực tiếp tục chỉ đạo, xây dựng và thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh ra lớp, đi học chuyên cần, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là cấp THCS; tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh đối với các huyện, xã có tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và tỷ lệ chuyên cần thấp.
  
Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố nâng cao năng lực chỉ đạo, tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thành phố và Sở GD&ĐT về kết quả vận động học sinh ra lớp, đi học chuyên cần, chất lượng giáo dục, nhất là cấp THCS.
  
Nâng cao năng lực của hiệu trưởng các trường, nhất là trường THCS trong tham mưu cho UBND xã, huyện các giải pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện để nâng tỷ lệ học sinh ra lớp, đi học chuyên cần.
  
Các thành viên khác phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, tăng tỷ lệ chuyên cần.
  
UBND các huyện, thành phố trên cơ sở Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên, tham mưu, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch hành động hàng năm và tổ chức triển khai tại cơ sở. Đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU.
  
Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp ban hành kèm theo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên về việc huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần. Xây dựng tiêu chí thi đua gắn với trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chỉ đạo PCGD.
  
Xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể đối với các xã có tỷ lệ thấp về việc huy động học sinh ra lớp và học chuyên cần.
  
 Tập trung chỉ đạo các xã, các trường còn yếu về chất lượng giáo dục, nhất là cấp THCS.
  
 Tiếp tục rà soát, xây dựng và phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình trường phổ thông thành trường PTDTBT khi đảm bảo các điều kiện.
  
Tăng cường công tác kiểm tra đối với các xã có tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, tỷ lệ học sinh ra lớp và đi học chuyên cần thấp; xây dựng kế hoạch kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD cấp xã về tỷ lệ học sinh ra lớp và đi học chuyên cần, báo cáo kết quả sau kiểm tra về Ban chỉ đạo PCGD tỉnh.
  
Hàng tháng, tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả học sinh ra lớp, đi học chuyên cần. Thông báo kết quả kiểm tra để các xã tổng hợp và có căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các xã, thành viên Ban chỉ đạo PCGD cấp huyện, thành phố, các ngành phụ trách xã.
 
Thu Hoài