Thứ tư 5/10/2022
in trang
Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 354/KH-VPUBND phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng.

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Nâng cao nhận thức của toàn thể CCVCNLĐ về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hưởng dẫn thực hiện. Tiếp tục tăng cường việc thực hiện quy định vềmôi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị. 95% các phòng, ban, trung tâm trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.
 
Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh triển khai các hoạt động như tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, thiết thực đến toàn thể CCVCNLĐ trong cơ quan, đơn vị như: Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, tại các phòng, ban, trung tâm; các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; qua Trang Thông tin điện tử Văn phòng tỉnh. Tăng cường đăng tải các tin, bài tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; các kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá được quy định tại Nghị định số117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá nhân ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5).
 
Đồng thời, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉđạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của cơ quan Văn phòng. Ban hành kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan Văn phòng giai đoạn 2021-2022 và các văn bản tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện về PCTH thuốc lá. Xây dựng cơ quan, đơn vị, nơi làm việc không có CCVCNLĐ hút thuốc lá. Tiếp tục triển khai các quyđịnh cấm hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng và phương tiện giao thông công cộng. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022.
 
BBT