Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2015
 
Ngày 05/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 01/UBND-TH về việc chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2015.
  
Thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ trì, soạn thảo các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2015 như sau:
 
1. Thường trực Hội đồng thẩm định QH (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nậm Nhùn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
2. Sở Nông nghiệp và PTNT: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác phát triển, xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
 
3. Ban Dân tộc: Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh.
 
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra phiên họp. Tài liệu cuộc họp yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 05/02/2015.
 
Minh Tiến