Thứ hai 15/8/2022
in trang
Xây dựng danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm Chương trình MTQG giảm nghèo
 
Ngày 15/10/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-VX, đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Chương trình MTQG giảm nghèo.
 
Theo đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, địa phương có liên quan xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) sử dụng nguồn vốn trên tại các huyện thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (lưu ý: Danh mục các dự án đầu tư phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và thời gian thực hiện dự án).
  
Báo cáo hoàn thành, gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn hoặc kieuhainam.lc@gmail.com) trước ngày 20/10/2014 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
Thu Hoài