Cơ cấu tổ chức
Thứ năm 28/1/2021
Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2014-2018
 
    
I. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 9 đồng chí:
 
1. Đ/c Lê Thanh Hải                    - Chủ tịch CĐCS;
2. Đ/c Trương Thị Thu Hằng       - Phó Chủ tịch CĐCS;
3. Đ/c Phạm Đăng Khoa              - Ủy viên BCH CĐCS, Chủ nhiệm UBKT;
4. Đ/c Hà Tiến Dũng                   - Uỷ viên BCH CĐCS;
5. Đ/c Nguyễn Thị Luyến            - Uỷ viên BCH CĐCS;
6. Đ/c Trần Hùng Cường             - Ủy viên BCH CĐCS. 
7. Đ/c Hoàng Thị Liệu                 - Ủy viên BCH CĐCS;
8. Đ/c Dương Thị Hải Duyên       - Ủy viên BCH CĐCS;
9. Đ/c Trần Cao Sơn                    - Uỷ viên BCH CĐCS;
 
  
 Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn CS : 03 đ/c
 
1. Đ/c Phạm Đăng Khoa              - Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm UBKT
2. Đ/c Nguyễn Văn Hải                - Uỷ viên UBK
3. Đ/c Trần Việt Tiến                   - Uỷ viên UBKT.
 
II. Tổ chức Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tổ công đoàn : Gồm 07 tổ
     
1. Tổ Công đoàn Tổng hợp – Nội chính;
 
2. Tổ công đoàn Văn Xã;
 
3. Tổ Công đoàn Kinh tế ngành – Tái định cư;
   
4. Tổ Công đoàn Hành chính – Tổ chức;
                    
5. Tổ Công đoàn Quản trị - Tài vụ;
        
6. Tổ Công đoàn Tiếp công dân;
 
7. Tổ Công đoàn Tin học - Công báo.
    
Ban Nữ công CĐCS : 03 đ/c
 
     1. Đ/c Trương Thị Thu Hằng     - Trưởng ban
 
     2. Đ/c Nguyễn Thị Luyến          - Phó trưởng ban
 
     3. Đ/c Hoàng Thị Liệu               - Phó trưởng ban.
 
 
III. Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chấp hành.
 
1. Đ/c Lê Thanh Hải - Chủ tịch CĐCS.
 
- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy cơ quan, Công đoàn cấp trên về mọi hoạt động của CĐCS.
 
- Trực tiếp triển khai các công việc của CĐCS tới các ủy viên BCH và các Tổ Công đoàn.
 
- Phụ trách công tác tổ chức, công tác TĐKT của Công đoàn.
 
- Duyệt thu, chi các hoạt động công đoàn.
 
2. Đ/c Trương Thị Thu Hằng – Phó chủ tịch CĐCS.
 
 - Chuẩn bị nội dung các cuộc họp BCH, dự thảo các văn bản giấy tờ liên quan hoạt động của BCH trình Chủ tịch CĐCS ký ban hành.
 
 - Thực hiện chế độ báo cáo với Công đoàn cấp trên.
 
 - Theo dõi thu, chi và quản lý kinh phí công đoàn.
 
 - Ký các văn bản của tổ chức CĐCS khi được Chủ tịch CĐCS ủy quyền.
 
 - Làm Trưởng Ban nữ công .
 
3. Đ/c Phạm Đăng Khoa - Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS.
 
 - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra CĐCS.
 
 - Tổ trưởng Tổ công đoàn TH – NC.
 
4. Đ/c Nguyễn Thị Luyến - Uỷ viên BCH CĐCS.
 
 - Tổ trưởng Tổ công đoàn Quản trị - Tài vụ.
 
 - Phó trưởng Ban Nữ công CĐCS.
 
 - Lập dự toán, báo cáo quyết toán thu, chi kinh phí công đoàn với Công đoàn cấp trên.
 
5. Đ/c Trần Cao Sơn - Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS.
 
 - Tổ trưởng Tổ công đoàn KTN – TĐC.
 
6. Đ/c Dương Thị Hải Duyên – Uỷ viên BCH CĐCS.
 
 - Tổ Trưởng Tổ công đoàn Tiếp công dân.
 
7. Đ/c Hoàng Thị Liệu - Ủy viên BCH CĐCS.
 
 - Lập và quản lý sổ ghi Biên bản của CĐCS theo nhiệm kỳ; Ghi chép tổng hợp các cuộc họp, hội nghị BCH Công đoàn cơ sở.
 
 - Phó trưởng ban nữ công CĐCS.
 
 - Tổ trưởng Tổ Công đoàn HC- TC.
 
8. Đ/C Hà Tiến Dũng – Uỷ viên BCH CĐCS.
 
 - Tổ Trưởng Tổ công đoàn Văn xã.
 
9. Đ/c Trần Hùng Cường - Ủy viên BCH CĐCS.
 
 - Phụ trách công tác phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao.
 
 - Tổ Trưởng Tổ công đoàn Trung tâm Tin học & Công báo.
 
* Ngoài các nhiệm vụ trên, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn có trách nhiệm định kỳ hàng Qúy, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, bình xét xếp loại đoàn viên (theo mức A, B, C ...) gửi về BCH Công đoàn cơ sở để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Văn phòng và thông báo cho thủ trưởng cơ quan và công đoàn cấp trên.
     
IV. Các Tổ Công đoàn cụ thể như sau :
 
1. Tổ Công đoàn Kinh tế ngành - Tái định cư : 12 đoàn viên
 
- Tổ trưởng : Trần Cao Sơn
 
- Danh sách đoàn viên :
   
1. Trần Cao Sơn – Tổ trưởng
2. Vương Văn Thành – Tổ viên
3. Nguyễn Chương – Tổ viên
4. Lê Trọng Quảng – Tổ viên
5. Nguyễn Ngọc Vinh – Tổ viên
6. Đỗ Xuân Đức – Tổ viên
 
7. Nguyễn Thành Đồng – Tổ viên
8. Phạm Hồng Trường – Tổ viên
9. Hoàng Minh Hải – Tổ viên
10. Trần Châu Ngọc – Tổ viên
11. Đoàn Anh Đức – Tổ viên
12. Phạm Hồng Thái – Tổ viên
    
 2. Tổ Công đoàn Tổng hợp - Nội chính: 05 đoàn viên
 
- Tổ trưởng :  Phạm Đăng Khoa
- Danh sách đoàn viên :
 
1. Phạm Đăng Khoa – Tổ trưởng
2. Nguyễn Khắc Chử - Tổ viên
3. Nguyễn Tiến Thịnh – Tổ viên
4. Đặng Văn Mạnh – Tổ viên
5. Đỗ Thị Ngà – Tổ viên
 
 
 
3. Tổ Công đoàn Văn xã: 05 đoàn viên
 
 - Tổ trưởng : Hà Tiến Dũng
- Danh sách đoàn viên :
 
1. Hà Tiến Dũng – Tổ trưởng
2. Tống Thanh Hải – Tổ viên
3. Kiều Hải Nam – Tổ viên
4. Nguyễn Văn Dũng – Tổ viên
5. Dương Đình Mai – Tổ viên
 
 
 
3. Tổ Công đoàn Hành chính - Tổ chức : 11 đoàn viên
 
- Tổ trưởng : Hoàng Thị Liệu
- Danh sách đoàn viên :
 
1. Hoàng Thị Liệu – Tổ trưởng
2. Đặng Thị Diệu Thúy – Tổ viên                
3. Trương Thị Thu Hằng – Tổ viên
4. Nguyễn Văn Hải – Tổ viên
5. Nguyễn Thanh Hương – Tổ viên
6. Chui Thị Ngươi – Tổ viên
 
7. Đỗ Thành Chung – Tổ viên
8. Bùi Thị Trang – Tổ viên
9. Nguyễn Thị Vinh – Tổ viên
10.Hoàng Thị Thùy Duyên - Tổ viên
11.Trần Thu Trang – Tổ viên
 
4. Tổ Công đoàn Quản trị - Tài vụ : 16 đoàn viên.
    
- Tổ trưởng : Nguyễn Thị Luyến
- Danh sách đoàn viên :
  
1. Nguyễn Thị Luyến – Tổ trưởng
2. Nguyễn Sỹ Cảnh – Tổ viên
3. Đèo Văn Dinh – Tổ viên
4. Bùi Hữu Nông – Tổ viên
5. Nguyễn Thanh Giang – Tổ viên
6. Phạm Thị Hồng Hà – Tổ viên
7. Nguyễn Hoài Thương – Tổ viên
8. Hoàng Thị Thơ – Tổ viên
 
9. Trần Mạnh Hùng – Tổ viên
10. Nguyễn Thành Phương – Tổ viên
11. Võ Trần Châu – Tổ viên
12. Nguyễn Ngọc Sơn – Tổ viên
13. Nguyễn Văn Hưng – Tổ viên
14. Nguyễn Anh Tuấn – Tổ viên
15. Hán Quốc Tuấn – Tổ viên
16. Nguyễn Thị Bình – Tổ viên
 
5. Tổ Công đoàn Tiếp công dân: 03 đoàn viên
   
- Tổ trưởng : Dương Thị Hải Duyên
- Danh sách đoàn viên :
 
 
1. Dương Thị Hải Duyên – Tổ trưởng
2. Lê Anh Nguyên – Tổ viên
3. Bùi Thị Thu Hương – Tổ viên
 
 
 
5. Tổ Công đoàn Tin học-Công báo: 06 đoàn viên
 
- Tổ trưởng :  Trần Hùng Cường
- Danh sách đoàn viên :
  
1. Trần Hùng Cường – Tổ trưởng
2. Lê Thanh Hải – Tổ viên
3. Trần Huy Dương – Tổ viên
 
4. Trần Việt Tiến – Tổ viên
5. Phạm Thu Hoài – Tổ viên
6. Nguyễn Minh Tiến – Tổ viên
 
 
Căn cứ tại các Quyết định 71/QĐ-CĐVC ngày 26/8/2014 Công đoàn viên chức tỉnh; Quyết định 02/QĐ-CĐCS, QĐ 04/QĐ-CĐCS ngày 04/9/2014 Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.
 
Trang TTĐT Văn phòng
 print   send mail
Các tin đã đăng