Văn bản mới
Thứ hai 24/1/2022
Chỉ thị 09 Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
 
Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
   
Theo đó UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai lập kế hoạch đầu tư công theo quy định.
  
Đánh giá công khai tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015 theo tình hình triển khai kế hoạch, ngành lĩnh vực, chương trình dự án theo từng nguồn vốn kế hoạch được duyệt; cơ cấu đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trong giai đoạn 2011-2015; việc quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư công giai đoạn 2011-2015; các kết quả đầu tư công đã đạt được; các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện; các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách.
 
Các sở, ngành, các huyện, thành phố, tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 bao gồm Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách địa phương; kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; kế hoạch đầu tư vốn vay khác của ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ ngoài theo quy định.
 
Trước ngày 30 tháng 8 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ngành và các huyện, thành phỗ đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm cả đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và xây dựng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, thời gian, tiến độ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
 
Căn cứ Chỉ thị của ủy ban Nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và đẩu tư, các sở, ngành và ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của địa phương mình quản ỉý trước ngày 10 tháng 9 năm 2014.
 
Các sở, ngành và các huyện, thành phố tổ chức lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét và hoàn chỉnh kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 10 năm 2014.
 
Từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch và phương án phân bổ vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của các sở, ngành và các huyện, thành phố báo cáo ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét trình Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
 
 Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định của Luật Đầu tư công và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.
 
Hùng Cường
 print   send mail