Văn bản mới
Thứ hai 24/1/2022
Chỉ thị 06/CT-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
 
Ngày 20/6/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06 /CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
 
Chỉ thị nêu rõ, muc đích tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 là tiếp tục duy trì tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân sau tái định cư các dự án thủy điện gắn với sắp xếp ổn định dân cư. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Phấn đấu GDP đạt khoảng 14-14,5%.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phấn đấu tốc độ tăng GDP khoảng 14-14,5%.
  
Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất trên 1 đơn vị diện tích; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
 
Đẩy mạnh trồng cây cao su đại điền, phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao gắn với xây dựng các nhà máy chế biến. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô gia đình, trang trại, gắn với phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản trên các ao, hồ, thủy sản nước lạnh và nuôi thí điểm cá tầm lấy trứng. Tập trung bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
  
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của Nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2015 có 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.
  
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư đối với công nghiệp chế biến mủ cao su, chè. Rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy đã cấp chứng nhận đầu tư, tăng cường sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu trên địa bàn.
 
Huy động tốt mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo hướng loại bỏ những dự án chưa thực sự cấp bách, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Có biện pháp để lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực, uy tín, khắc phục tình trạng yếu kém về năng lực tài chính, thi công, yếu kém về công nghệ, kéo dài thời gian thi công như hiện nay. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, quản lý thống nhất, bảo đảm các dự án đầu tư phải theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Áp dụng các biện pháp chủ động để bảo đảm thực hiện đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng đúng tiến độ, nhất là các dự án, công trình quan trọng có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế của tỉnh, của từng ngành. Nâng cao công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
 
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tìm thị trường cho hàng hóa nông sản. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu với những mặt hàng không khuyến khích. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu. Tiếp tục xúc tiến quảng bá du lịch, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về du lịch, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm dịch vụ du lịch. Nâng cao chất lượng các dịch vụ viễn thông, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.
  
Tập trung xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống, thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế, giải ngân các khoản tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh như: nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình phê duyệt. Thực hiện rà soát các dự án đã cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý thu hồi giấy phép đầu tư dự án vi phạm các quy định.
  
Triển khai xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện dứt điểm chính sách bồi thường hỗ trợ, đẩy mạnh công tác quyết toán; tăng cường giao đất và hỗ trợ sản xuất, thực hiện các chương trình, dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân sau tái định cư các dự án thủy điện.
  
Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, nhất là việc di chuyển dân ra khỏi vùng có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai như sạt lở, lũ quét, gió lốc, vùng thiếu đất sản xuất, thiếu nước; ổn định dân di cư tự do 02 xã Tà Tổng- Mù Cả...
  
Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội
 
Về giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, ngành học; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy, học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
  
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cao đẳng của các trường trong tỉnh, quản lý chặt chẽ các hình thức liên kết đào tạo và liên thông. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo.
  
Về Y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm soát tốc độ tăng dân số nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã đặc biệt là các xã mới chia tách.
  
Về văn hóa, thể thao; phát thanh truyền hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về văn hóa, đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong Nhân dân, chú trọng thể thao thành tích cao; khuyến khích xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng các thiết thế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.
  
Tăng thời lượng phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức, chung lòng thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
  
Đồng thời tập trung thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã xã hội, nhất là chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm; các chính sách đối với các đối tượng gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội,... Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, gia đình, bình đẳng giới.
 
Về Khoa học, công nghệ; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu triển khai Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tăng cường quản lý đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ; hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong việc xác lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.
 
Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chiến lược phát triển bền vững. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các khu đô thị, khu dân cư. Nâng cao khả năng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lồng ghép những nội dung ứng phó biến đổi khí hậu trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển.
  
Quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại.
   
Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững chắc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Có các phương án tác chiến cụ thể ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.
 
Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhất là tại vùng sâu, vùng xa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 
Duy trì và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập, mở rộng quan hệ với các nước trong cộng đồng quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối ngoại Nhân dân.
 
Về xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo cả về phẩm chất đạo đức, năng lực, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.
  
Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trên địa bàn mình phụ trách; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao; giải quyết triệt để bức xúc trong Nhân dân, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra.
 
Thu Hoài
 print   send mail