Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi trao đổi về chế độ, chính sách di dân TĐC ngày 01/7
 
Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành văn bản số 43/TB-UBND  Thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp gỡ, trao đổi về áp dụng chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân TĐC thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát ngày 01 tháng 7 năm 2014.
 
Theo đó, ngày 01/7/2014 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi về áp dụng chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân TĐC thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát. 
     
Sau khi lắng nghe kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; ý kiến trao đổi của đồng chí Nguyễn Hồng Điệp – Phụ trách Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
 
1. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; Nhân dân trong vùng đã đồng lòng, ủng hộ, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác di dân tại định cư: Cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư từng bước được đầu tư đồng bộ; công tác di chuyển đảm bảo an toàn đúng tiến độ; đời sống của Nhân dân ở nơi ở mới từng bước được ổn định.
 
Khẳng định, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên tổ chức thực hiện công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát theo cơ chế bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và các quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg là đúng theo chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Theo quy định, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 9/8/2010 về quy định cụ thể một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện chung cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (trừ việc di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Lai Châu). Chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư dự án thuỷ điện: Huội Quảng, Bản Chát được thực hiện theo cơ chế đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg (áp dụng cho 03 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu).
 
Tuy nhiên, đời sống của đồng bào tái định cư có nơi còn khó khăn và chưa thực sự ổn định, Tỉnh luôn chia sẻ và đồng cảm sâu sắc với những khó khăn, vất vả cùng sự hy sinhquyền lợi riêng vì lợi ích chung của Nhân dân trong vùng tái định cư để xây dựng công trình thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và đời sống Nhân dân cả nước.
 
Với trách nhiệm trước Nhân dân vùng tái định cư, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Tỉnh đã chủ động chỉ đạo và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân: Để Nhân dân TĐC sớm ổn định đời sống và từng bước phát triển sản xuất, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo huyện Than Uyên, Tân Uyên ưu tiên nguồn vốn trong tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 833/QĐ-TTg, Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ TĐC (Đến ngày 30 tháng 6 năm 2014: Dự án thuỷ điện Huội Quảng đã giải ngân 396.358 triệu đồng trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ 231.174 triệu đồng bằng 58,32% tổng giá trị đã giải ngân, Dự án thuỷ điện Bản Chát đã giải ngân 2.141.860 triệu đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ 1.438.413 triệu đồng bằng 67,15% tổng giá trị đã giải ngân). Tỉnh đã tích cực, chủ động làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ ngành Trung ương để đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân theo đúng chế độ, chính sách tái định cư; đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2038/QĐ-TTg, Quyết định số 2042/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt  điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Bản Chát, Huội Quảng (theo đó, tổng mức đầu tư phần chi phí bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư: Dự án thuỷ điện Huội Quảng tăng từ 185 tỷ đồng lên 345 tỷ đồng; Dự án thuỷ điện Bản Chát tăng từ 747 tỷ đồng lên 1.619 tỷ đồng).
 
2. Việc kiến nghị, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc hoặc tố cáo những hành vi sai trái là quyền và nghĩa vụ của công dân. Song, thời gian vừa qua, do bức xúc và bị một số đối tượng xấu kích động, xúi giục nên Nhân dân đã thực hiện quyền công dân không đúng với trình tự theo quy định của pháp luật; cá biệt đã có những trường hợp vi phạm pháp luật đáng tiếc xảy ra (Bắt, giữ cán bộ Ban Quản lý dự án; Không cho lãnh đạo huyện rời khỏi trụ sở làm việc... ). Những hành vi đó đã và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo kỷ cương, pháp luật và hiệu lực quản lý Nhà nước.
 
3. Việc ban hành chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh chỉ có nhiệm vụ cụ thể hoá và triển khai thực hiện.
 
Sau khi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhận thấy việc thực hiện một số nội dung của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP có sự khác biệt so với Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg, tỉnh Lai Châu đã có Công văn số 65/UBND-TĐC ngày 02 tháng 02 năm 2012 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Lai Châu thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 13/4/2012, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2526/VPCP-KTN về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, yêu cầu tỉnh Lai Châu thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư dự án thuỷ điện: Huội Quảng, Bản Chát theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007.
 
Trong thời gian vừa qua, căn cứ tình hình thực tế và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 27/6/2014 về những khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc thực hiện chính sách di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan. Trong thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, có biện pháp tháo gỡ phù hợp.
 
4. Để từng bước khắc phục những khó khăn của Nhân dân theo kiến nghị, phản ánh, đòi hỏi phải có thời gian để các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất biện pháp cụ thể.Trong thời gian tới, đề nghị Nhân dân vùng tái định cư và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện một số nội dung sau:
 
- Nhân dân vùng tái định cư tiếp tục ủng hộ chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tập trung vào các hoạt động sản xuất, đoàn kết, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện để chính quyền các cấp triển khai các chương trình, chính sách, dự án trên địa bàn, trong đó có chương trình di dân tái định cư các dự án thuỷ điện.
 
Việc khiếu nại về công tác bồi thường hỗ trợ di dân, tái định cư phải thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật trên cơ sở chế độ chính sách được Nhà nước cho phép tỉnh áp dụng. Đối với những nội dung tố cáo, khiếu nại cụ thể, liên quan đến các tổ chức, cá nhân, Nhân dân cần trình bày trung thực, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình.
 
Thành lập tổ công tác của tỉnh để tổng hợp, xử lý các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; rà soát, kiểm tra cụ thể việc thực hiện các phương án bồi thường và chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ; tham mưu, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh về phương án, lộ trình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.
 
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện: Than Uyên, Tân Uyên rà soát, kiểm tra cụ thể các công trình cơ sở hạ tầng như: Cấp nước sinh hoạt, đường giao thông, công trình công cộng... chủ động xử lý, giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết đảm bảo đời sống, sản xuất của Nhân dân,; Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư.
 
Các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn: Mường Kim, Tà Mung, Phúc Than, Mường Mít, Tà Hừa, Mường Cang, Ta Gia, Khoen On huyện Than Uyên; Pắc Ta, Trung Đồng, Tà Mít, Phúc Khoa, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên và Bí thư Chi bộ các Bản có liên quan: Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa việc tập trung khiếu kiện đông người, làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và đến quá trình thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền để Nhân dân nhận thức đúng đắn về chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư các dự án thuỷ điện.
 
Hùng Cường
 print   send mail