Định hướng phát triển
Thứ hai 27/1/2020
Xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại
 
 Ngày 25/6/2014, Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 915/UBND-TN. về việc xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại.
  
Để đảm bảo hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trên địa bàn tuân thủ đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện việc rà soát, xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại tại các điểm mỏ đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 01/8/2014 để làm cơ sở cho các doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
 
Hùng Cường
 print   send mail