Tin tức sự kiện
Thứ bảy 31/10/2020
Triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh năm
 
UBND tỉnh ban hành Công văn số 737 /UBND-NC, chỉ đạo việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh năm 2014.
 
Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:
 
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh
  
Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các nhiệm vụ được giao thông qua các hoạt động của mình để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là thanh thiếu niên. Hình thức tổ chức chủ yếu được lựa chọn phải phù hợp, mang lại hiệu quả. Nội dung phổ biến chủ yếu tập trung vào các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên, nhất là điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, trật tự an toàn giao thông, Luật Thanh niên…
  
2. Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên theo Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013 – 2015.
 
Các đơn vị: Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố với nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013 – 2015 tiến hành xây dựng phiếu điều tra, khảo sát phù hợp và thực hiện điều tra, khảo sát, tổng hợp, đánh giá kết quả tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên và gửi kết quả về UBND tỉnh qua Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2014 để tổng hợp.
  
3. Rà soát, củng cố đội ngũ làm phổ biến, giáo dục pháp luật
  
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và sự biến động của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình để kịp thời củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục được thực hiện 6 tháng, hàng năm.
  
4. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục cho thanh thiếu niên.
  
Hàng năm các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới và các kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan, cung cấp tài liệu cần thiết cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.
  
5. Lồng ghép PBGDPL cho đối tượng thanh thiếu niên thông qua các hoạt động chuyên môn của các đơn vị
  
Các đơn vị tiếp tục triển khai lồng ghép PBGDPL cho thanh niên thông qua các hoạt động chuyên môn, cụ thể:
  
Thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật”;
 
Thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, thôn, bản, tổ dân phố;
 
Thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý;
 
Thông qua các phiên toà xét xử lưu động…
 
6. Chế độ thông tin, báo cáo.
 
Chậm nhất là ngày 30/11/2014, các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh).
 
Yêu cầu các đơn vị phải báo cáo kết quả 3 năm triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 10/6/2014. 
 
Thu Hoài
 print   send mail