Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật 26/1/2020
Triển khai dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.
 
Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 734/UBND-VX về việc triển khai dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.
 
Theo đó,  yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
 
Hướng dẫn UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên lựa chọn đối tượng, địa bàn triển khai dự án Ngân hàng bò do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ năm 2014.
  
Phối hợp với UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả của dự án, định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.
  
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành có liên quan triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
  
 UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên:
  
Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai dự án.
  
Cân đối nguồn ngân sách địa phương, vận động đối tượng hưởng lợi và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đối ứng trong điều kiện cụ thể của địa phương và quy định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
  
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, đảm bảo phát huy hiệu quả của dự án.
  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  
Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên trong quá trình triển khai dự án Ngân hàng bò phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020 đã được phê duyệt.
 
Thu Hoài
 print   send mail