Định hướng phát triển
Thứ bảy 14/12/2019
Xây dựng định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
 
Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 680 /UBND-TH về việc xây dựng định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2015.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2015.
  
Sở Tài chính chủ trì chuẩn bị định hướng xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.
  
Trên cơ sở tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 và ước khả năng thực hiện kế hoạch năm 2014, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 12/6/2014. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2014.
 
Thu Hoài
 print   send mail