Định hướng phát triển
Chủ nhật 26/1/2020
Triển khai Đề án phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên
 
Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 511 /UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến (PB), giáo dục pháp luật (GDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014.
  
Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án trong năm 2014 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đề án tại Công văn số 1007/BCĐ-ĐA.
  
Tổ chức đánh giá toàn diện và xây dựng báo cáo việc triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh từ ngày ban hành Đề án đến ngày 30/6/2014, trình UBND tỉnh trước ngày 28/7/2014 để xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp.
                                                                       
                                                           
 
Thu Hoài
 print   send mail