Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ năm 26/4/2018
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.
 
Ngày 14/2/2014, UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (Quyết đinh số 119/QĐ-UBND)
   
Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao trình độ về văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ và trang bị một số kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức các cấp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chuyên môn, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành vào hoạt động quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
 

Ảnh minh hoạ
  
Xây dựng, chuẩn hóa và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức các cấp chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ phẩm chất và năng lực, có tư duy khoa học, sáng tạo, có đủ năng lực xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
  
Đào tạo phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn từng ngạch, bậc, từng chức danh cán bộ, công chức các cấp theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhằm từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong diện quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong toàn tỉnh.
 
Nội dung của kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức hội nhập, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc theo tiêu chuẩn quy định của ngạch, bậc công chức, viên chức công tác tại các vùng dân tộc thiểu số sinh sống.
  
Đào tạo, bồi dưỡng, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.
  
Đối tượng đào tạo là cán bộ, công chức hành chính và viên chức cấp tỉnh, huyện. Cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.
  
 Hình thức đào tạo là tập trung, bán tập trung, tại chức, chuyên tu, từ xa và bồi dưỡng ngắn hạn trong tỉnh và ngoài tỉnh.
  
Số đào tạo, bồi dưỡng, thu hút năm 2014 là 9.524 người. Trong đó Đào tạo: 1.259 người (sau đại học: 110 người, đại học: 1.076 người, trung cấp: 73 người). Bồi dưỡng: 8.249 lượt người (Bồi dưỡng QLNN chương trình CVCC và tương đương: 17 người; Bồi dưỡng kiểm tra viên chính: 3 người). Thu hút: 5 người. Hỗ trợ bảo vệ thành công luận án luận văn: 11 người.
  
Kế hoạch giao Sở Nội vụ xây dựng dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút năm 2014 theo các quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2014.
  
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thống nhất kế hoạch, danh sách học viên trước khi mở lớp với Sở Nội vụ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ).
  
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút năm 2014, đảm bảo đủ nguồn triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã phê duyệt.
 
Thu Hoài
 print   send mail