Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014
 
Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9);Báo cáo tình hình tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng; Tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy các cơ sở trọng điểm, đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014.
 
CÔNG ĐIỆN: Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9)
 
Ngày 21/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu Thủ truởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung.
 
Báo cáo tình hình tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng
 
Ngày 17/01/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số  51 /UBND-TM về việc báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh
 
Tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy các cơ sở trọng điểm
 
Chủ động trong công tác phòng cháy, kịp thời chữa cháy có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra, ngày 17/01/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 53/UBND-NC về việc tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy các cơ sở trọng điểm
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)