Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 27/1/2020
Chuẩn bị Báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội.
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1711 /UBND - VX về việc chuẩn bị Báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng dân tộc của Quốc hội trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/01/2014.
 
UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng dân tộc của Quốc hội trên địa bàn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trước ngày 05/01/2014. Đồng thời gửi kèm Công văn số 614/KH-HĐDT13 ngày 18/12/2013.
 
Thu Hoài
 print   send mail