Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo
 
Ngày 20/12, UBND tỉnh banh hành Công văn số 1705/UBND-VX về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Văn hoá - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, trước ngày 26/12/2013.
 
Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Văn hoá - Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 140/BC-ĐĐBQH ngày 17/12/2013 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, trước ngày 25/12/2013.
 
Hùng Cường
 print   send mail