Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 3/3/2021
Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ
 
Ngày 27/11/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn 1582 /UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ.   
                                                
Theo đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc một số nội dung:  
 
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Chỉ thị số 08/CT-BCA-C61 ngày 19/9/2013 của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc.
 
2. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đặc biệt là hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ và các phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm lợi dụng lĩnh vực kinh doanh này để làm ăn phi pháp, trên cơ sở đó giúp người dân biết để cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm cho cơ quan Công an kịp thời.
 
3. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ trên địa bàn, rà soát, lập danh sách, xác định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh loại hình này, trên cơ sở đó phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo đúng quy định.  
 
4. Các lực lượng chức năng như: Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Kế hoạch Đầu tư; Cục Thuế tỉnh, phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quản lý trực tiếp hoạt động này, để kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu xót, tiêu cực trong công tác quản lý, đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ lợi dụng để cho vay lãi suất cao (tín dụng đen) cần khẩn trương điều tra làm rõ và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục chung.
 
Thu Hoài
 print   send mail