Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 3/3/2021
Triển khai tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
 
Ngày 25 tháng 11 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1560 /UBND-NC về việc tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008.
 
Theo đó, giao Cục thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổ chức tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 05/12/2013 để xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp.
 
Chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008 ở các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, xây dựng báo cáo riêng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2013.
 
Thu Hoài
 print   send mail