Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
 

Ngày 3/3, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong đơn vị; góp phần ổn định an ninh – chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng...

 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã   (25/02/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)