Tin tức sự kiện
Thứ bảy 2/7/2022
Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
 
Nhằm nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-VPUBND triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021.
  
Cán bộ Trung tâm trả kết quả cho công dân đến giao dịch (ảnh tư liệu).
   
Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  Lai Châu lần thứ XIV. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Chú trọng quán triệt các quan điểm về công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 Tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
 
Tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính nhà nước.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Siết chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.
 
Nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách pháp luật đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
 
Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2021 là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế làm việc, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, các chế độ, chính sách, công tác cán bộ. Sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
 
Tham mưu có hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý kịp thời đơn thư của công dân.Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh kiến nghị của dân. Quy chế số 06-QC/TU về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân trọng tâm là tình hình trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Thực hiện tốt việc trực và tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; tham mưu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư của công dân theo quy định.Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận.
 
Các phòng, ban, trung tâm căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; kịp thời chấn chỉnh đối với hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.
 
Các phòng, ban, trung tâm triển khai Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ để đề ra nhiệm vụ phù hợp.
 
Mỗi công chức, viên chức, người lao động phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, kiên quyết đấu tranh với những hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
 
Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi, triển khai kế hoạch công tác dân vận chính quyền trong cơ quan Văn phòng; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan Văn phòng gửi Sở Nội vụ.
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (03/02/2021)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021   (01/02/2021)
 • Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021   (28/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua trong Cán bộ, CCVC người lao động năm 2021   (27/01/2021)
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (27/01/2021)
 • Đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh   (14/01/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021   (29/12/2020)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới   (23/12/2020)
 • CÔNG ĐIỆN Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại   (23/12/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV   (09/12/2020)
 • Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao   (18/11/2020)
 • Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025   (16/11/2020)
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)