Tiếp Công dân
Thứ năm 4/3/2021
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 105/TB-VPUBND ngày 19/02.2021 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh:
  
Thời gian: Ngày 24/02/2021 (thứ 4);
 
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lai Châu (Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
 
Thời gian đăng ký: Trước ngày 23/02/2021 tại Ban Tiếp công dân tỉnh (công dân, cơ quan, tổ chức đến đăng ký nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội dung đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp); trường hợp đăng ký sau ngày 23/02/2021 sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp.

Thông báo được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và công khai trên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để Nhân dân, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 
Nguyễn Nga BT
 print   send mail