Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021
 
Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021, Kế số 1481/KH-VPUBND ngày 28/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021.
    
 Mục đích
 
Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung, của cơ quan nói riêng.
 
Kịp thời phản ánh tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan; phản ánh chính xác những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.
 
Yêu cầu
 
Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, phong phú về nội dung , hình thức phù hợp với đặc điểm của cơ quan; kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.
         
 Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
      
NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
 
Nội dung tuyên truyền
 
a) Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện tại Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan năm 2021.
 
b) Tuyên truyền các nội dung Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 
c) Tuyên truyền kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lai Châu năm 2020.
 
d) Tuyên truyền các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hay, những điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.
 
e) Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
3. Hình thức tuyên truyền
 
a) Thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt của cơ quan, các phòng, ban, trung tâm; các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
b) Thông qua việc công khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách quyết định, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kế hoạch của cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng.
  
c) Vận động công chức, viên chức tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Cải cách hành chính tỉnh(cchc.laichau.gov.vn ).
    

STT
Nội dung/hình thức tuyên truyền
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian hoàn thành
1
Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, cơ quan về công tác CCHC, trong đó: Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030.
Phòng Hành chính – Tổ chức
Các phòng, ban, trung tâm
Trong năm 2021
2
Viết, đăng tải các tin, bài về nội dung cải cách hành chính; các văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng
Trung tâm Tin học và Công báo
Phòng Hành chính - Tổ chức
Trong năm 2021
3
Cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính; văn hóa công vụ
Phòng Hành chính – Tổ chức
Các phòng, ban, trung tâm
Theo Kế hoạch của của Sở Nội vụ

    

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Trung tâm Tin học và Công báo
Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng.
 
1.    Phòng Hành chính – Tổ chức
  
Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền của cơ quan.
 
Phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo, cung cấp các văn bản, thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan để tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng.
 
Tham mưu việc cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, văn hóa công vụ. 

 

 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021   (29/01/2021)
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021   (28/01/2021)
 • KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021   (15/12/2020)
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020   (10/12/2020)
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh   (26/11/2020)
 • Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh   (08/09/2020)
 • Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ   (07/02/2020)
 • Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020   (04/02/2020)
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh   (11/10/2019)
 • Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh   (01/10/2019)
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)