Văn bản mới
Thứ bảy 14/12/2019
“Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”
 
Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437 /QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác  phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2013-2016.
  
Mục đích nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1928 trong giai đoạn 2013-2016, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong các đơn vị, trường học nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
  
Nội dung triển khai thực hiện bao gồm: Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới tư duy trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập đối với bộ môn đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy môn đạo đức, GDCD, pháp luật trong chương trình chính khóa; Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chất lượng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa; Tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đảm bảo điều kiện về chất lượng đội ngũ, tài liệu, thiết bị, tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện; Đề án Tăng cường phối hợp, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Theo Kế hoạch, tiến độ thực hiện Đề án, được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016.
  
Để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
 
 
Thu Hoài
 print   send mail